fbpx

Informace o zpracovávání osobních údajů

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Hedonist s.r.o. jako provozovatel webových stránek www.hedonist.cz zpracovává osobní údaje za účelem uzavírání smluvních vztahů, tedy k plnění svých právních povinností ze smlouvy a zákona. Jde o povinné zpracovávání osobních údajů. V případě, že uživatel své osobní údaje odmítne poskytnout, nebude možné s ním kupní ani jinou smlouvu uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jména, elektronického kontaktu pro komunikaci, sídla či adresy trvalého pobytu a doručovací adresy.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně samotným správcem a vlastními prostředky, a to za využití obvyklých metod k výše uvedenému účelu (tedy vedení databáze klientů v elektronické podobě a vedení účetnictví). Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Správce osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

Zpracování osobních údajů za marketingovými účely bude správce provádět pouze v případě, pokud se uživatel dobrovolně přihlásil k odběru novinek prostřednictvím výše uvedených webových stránek.

Uživatel (zákazník) má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Uživatel má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Správce je povinen uživateli bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech uživatele. Uživatel, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

V každém případě, kdy se uživatel domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo uživatel s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.